ReMember

NIS&NFS

NFS NFS是系统间进行文件共享的一种网络协议;在NFS的应用结构中有服务器和客户机两种角色;NFS客户机通过挂载NFS文件系统的方式访问NFS服务器中输出的共享目录;同一台主机即可以是NFS服务器也可以作为NFS客户机。 NFS服务器设置: 安装NFS服务器软件(nfs-utils是系统中默认安装) 设置NFS共享目录 /home/share             NFS共享目录 *     […]