ReMember

SHELL脚本“多线程”

最近完善优化inotify脚本,由于队列长时会有很长等待,于是考虑多线程实现。 由于所要执行的程序本身就是在循环里面的,所以以下面脚本示例: [[email protected] ~]# vim t.sh #!/bin/bash get_time () { date +%H:%M:%S | awk -F : ‘{print $1*3600 + $2*60 + $3}’ } pre_time=`get_time` […]